Uppdrag

Urval av uppdrag – ett antal av uppdragen har genomförts i samverkan med ett internationellt ledande Management och IT företaget. CEDE Consulting har då anlitats som underkonsult

Upprätthålla befattningen som CIO (Chief information officer). Uppgifterna omfattar bland annat utvecklad kärnverksamhet, flexiblare miljö, rationellare administrativt stöd, IT-strategi, informationssäkerhet, Service Level Agreement och analys gällande outsourcing av IT-verksamheten. Parallellt med utvecklingen genomförs även omfattande kostnadsreduceringar

Företagsutveckling för ett antal nystartade och mindre bolag främst omfattande etablering, kapitalanskaffning och ”turn around”

Framställt 3-årig strategisk IM-plan. En plan för myndighets styrning och utveckling av informationshantering omfattande mål, aktiviteter och 20-tal leveranser bland annat utgående från internationella standarder inom informationsområdet.

Förstudie omfattande informationshantering med aspekter som metoder, modeller, organisation, roller, informationssäkerhet, informationsdelning, IT-system, nätverk, infrastruktur, etc.

Projektledare för införandeprojekt av ny styrmodell för verksamhetsutveckling som genomfördes med tio-talet mottagargrupper i linjeorganisationen.

Projektledare och utformare av ny styrmodell för större myndighet innefattande strategisk- och löpande verksamhetsutveckling, IT- och infrastrukturutveckling samt metoder för kostnads- och nyttokalkyler, förändringsledning och kontinuitetshantering.

Framställt två direktiv avseende ramverk. Ett omfattande inriktning och utveckling inom Sverige och EU för fastställande av koncernchef. Det andra direktivet omfattande implementering med initialt fokus inom EU samt projekt för införskaffande av affärssystem

Framställt underlag till strategiska långsiktiga planering för koncern omfattande utveckling av ledningssystem. Delleverans hanterar hur en kontinuerlig utvecklingsprocess kan organiseras och bedrivas för att nå de långsiktiga målen

Stöd till arbete med att etablera CIO (Chief information officer) på koncernnivå avseende befogenheter, arbetssätt och styrande principer samt identifiera och kvantifiera potentiella områden för kostnadsreduceringar

Framtagning av en långsiktig (sex år) utvecklings- och programplan för nytt arbetssätt inom myndighets operativa verksamhet och dess IT-stöd. Planen är framtagen tillsammans med två andra myndigheter och innefattar en utökad samverkan mellan olika rättsmyndigheter

Kostnads- och effektanalys för införandet av nytt arbetssätt och IT-stöd för myndighets kärnverksamhet

Mer information >> Kontakta oss