Etik och moral

Etik och moral är sedelära och handlar om läran om principer för värdering av rätt och fel

Grundläggande etik – består av att arbeta utifrån ärlighet, saklighet, opartiskhet och objektivitet vid genomförande av all verksamhet. CEDE Consulting är i huvudsak ett kunskapsföretag som arbetar i nära samverkan med sina kunder – vilket ställer höga krav ur ett etiskt perspektiv

Jäv och intressekonflikter – med syfte att förbli opartisk och undvika jävsituationer deltar CEDE Consulting inte i arbete eller beslut där jäv kan komma att uppstå – ekonomiskt eller genom annat likartat intresse som innebär nytta i något slag för CEDE Consulting

Integritet och värden – CEDE Consulting respekterar kunders integritet respektive värden och använder inte uppgifter obehörigt. Åternyttjande kan endast ske metodiskt men utan sakinnehåll

Muta och gåvor – genom svårigheten att fastställa bestämda värdegränser för vad som kan anses vara tillåtet när det gäller affärsrelaterade gåvor och personliga tjänster – mottages inte detta för att undvika påverka CEDE Consulting handlande i något avseende