Arbetssätt och metoder

Beskriver etablerade metoder som utgör grunden för genomförande av uppdrag. Metoderna används utifrån kundens förutsättningar och specifika behov

Verksamhetsutveckling och kostnadsreducering kan med fördel genomföras samtidigt – Åtgärder som genomförs vid kostnadsreducering är ofta en förutsättning för att åstadkomma verksamhetsutveckling – genom ett strukturerat och genomtänkt angreppssätt blir effekterna högre – med samverkande åtgärder. 

 • Change Management
 • Information Management
 • Program Management
 • Business Case
 • SWOT-analys
 • Risk Assessment
 • Balanced Scorecard
 • Life Cycle Management
 • IT Infrastructure Libary (ITIL)
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
 • Business Process Development (BPD)
 • Business Process Reengineering (BPR Norden)
 • PM3 Management
 • Nato Information Management Policy (NIMP)
 • Nato Primary Directive on Information Management (PDIM)
 • Nato Information Management Capability Maturity Model (CMM)

Metoder som beskrivs på denna sida:

Program Management syftar till att säkerställa att stora, komplexa program drivs strukturerat, slagkraftigt och kostnadseffektivt. Omfattar sex delområden –förändringsledning och kommunikationeffekthemtagningkundrelationer,resursförsörjning,
integration samt programstyrning och kvalitetssäkring. Programmet genomförs i fem faser: förändringsplanering, programetablering, realisering, värdering av resultat samt implementering.

Business Case används för att framställa en mätbar kostnadsanalys samt uppskatta nyttan av en föreslagen förändring. Det är en metod för att bedöma kostnader och potentiella finansiella och icke finansiella effekter av en investering eller förändring. Metoden utgör en väsentlig del i ett beslutsunderlag och bygger på att kalkylen ska vara väl förankrad i organisationen. Business Case kan även användas för att utvärdera alternativa lösningsförslag.

SWOT-analys beskriver en organisations StrengthsWeaknessesOpportunities ochThreats. Åtgärder framställs för att stärka svagheter, utnyttja styrkor och möjligheter samt möta hot. Kan vara ett första steg inför utveckling och utgöra beskrivning både för nuläge och framtid.

Risk Assessment innebär identifiering av riskerbedömning av sannolikheten att de inträffar samt vilka konsekvenser de medför. Åtgärder framställs för att reducera riskerna.

Balanced Scorecard är en metod och styrmodell som förenar olika perspektiv för en organisations styrning kopplat till kvantifierade mål. Baseras på fyra olika områden av verksamheten – finansiell analys och styrningkunder och marknadorganisation och affärsprocess samt kunskapsutveckling. Tillämpas genom individuella nedbrutna och mätbara mål.

Life Cycle Management – System Life Cycle Processes hanterar produkter under hela dess livscykel. Består av ett antal processer inom huvudområdena Enterprise,AgreementProject och Technical. Hanterar produkterna genom de sex faserna – Concept, Development, Production, Utilization, Support och Retirement.

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk för verksamhetsdriven utveckling och beskrivning som möjliggör samverkan mellan verksamhetens uppgifter, processer, information och tjänster med applikationer och teknisk infrastruktur. TOGAF hanterar flera nivåer – kontextuellkonceptuell (vad), logisk(hur) och fysisk (med vad) samt ger spårbarhet mellan alla led.

Business Process Development (BPD) är en utvecklingsprocess som utgår från befintligt arbetssätt och riktar in sig på att vidareutveckla och förbättra detta. Består av fyra faser – fastställa mål och riktning, analys av nuläge, fastställa ”börläge” samt analys av skillnaderna mellan nuläge och ”börläge” med planering av implementering av förändringar.

Business Process Reengineering (BPR Norden) används i situationer där det krävs kraftfulla och ibland radikala förändringar, exempelvis i samband med att förutsättningarna för verksamheten förändras. BPR Norden är till stor del uppbyggd på samma sätt som BPD.

Mer information >> Uppdrag
Mer information >> Kontakta oss