Verksamhetsutveckling

Scanning identifierar förändringsområden – som leder via analys och design till implementering

Rubriker på denna sida:

 • Scanning av nuläget
 • Analys och design
 • Mobilisering och implementering
 • Styrning och uppföljning
 • Affärsplan
 • Portföljhantering

Scanning av nuläget – identifierar prioriterade förändringsområden – som leder via analys och design till mobilisering och implementering som därefter övergår till styrning och uppföljning

Utvecklingen sker med stöd av etablerade metoder och det specifika företegets förutsättningar

Analys och design – sker utifrån förändringsområden som identifierats under ”Scanning av nuläget”

 • Framställa företagets syfte samt fastställa eventuell ny affärsidé
 • Utvecklingsstrategi, strategiska mål
 • Marknads- och konkurrentanalys, partnerstrategi, marknadsplan
 • Affärsmodell, kundplan, försäljningsmetod
 • Tjänste- och produkthantering i livscykelperspektiv
 • Ekonomisk utvecklingsplan med synkroniserade kostnader och intäkter
 • SWOT-analys, Business Case, riskanalys
 • Kompetens, roller och resurser

Mobilisering och implementering – består av aktiviteter inom tre områden som behöver bearbetas.

Rationella – verksamhetseffekter, logiska skäl, kostnader, produktutveckling, ledtider

Intern positionering – personliga effekter, nya roller, utvecklingsmöjligheter

Emotionella – magkänsla, kultur, värderingar, kännetecken

Styrning och uppföljning – genomförs med nyckeltal och balanserade styrkort

 • Ägar- och ledningsmål
 • Verksamhetseffekter
 • Försäljningsmål
 • Ekonomiska mål

Affärsplan
En genomarbetad affärsplan besvarar följande frågor om verksamheten – med ett framåtriktat beskrivningssätt:

 • Inom vilket område ska verksamheten bedrivas?
 • Varför ska verksamheten utföras?
 • Hur ska verksamheten bedrivas?
 • Genom vad ska verksamheten utföras?
 • När ska övergripande aktiviteter genomföras?

Om en affärsplan framställs med nedanstående rubriker och besvarar frågorna ovan – utgör den en god grund för hela verksamheten

 • Affärsidé och vision
 • Nyckelord och värdegrund
 • Bakgrund och trender
 • Tjänster
 • Marknadsplan
 • Kunder och marknad
 • Positionering
 • Marknadsutveckling
 • Försäljning
 • Dagens och framtida försäljningskanaler
 • Aktivitetsplan
 • Samverkan
 • Beroenden av samverkan
 • Leverans och kvalité
 • Konkurrenter
 • Ekonomi
 • Ekonomiska mål och nyckeltal
 • Nuläge, prognos och kostnadsstruktur
 • Lönsamhetsberäkning
 • Organisation, styrelse och controller
 • Utveckling
 • Tillväxtstrategi
 • Strategiska mål
 • SWOT analys

Om affärsplanen ska användas för specifika ändamål bör den anpassas för respektive syfe – exempelvis: kapitalanskaffning, intern styrning, företagsförsäljning, maknadsaktiviteter

Portföljhantering – av projekt skapar möjlighet att förändringsleda utveckling främst genom att:

 • Projekt värderas mot verksamhetens mål
 • Beslut tas utifrån vilka positiva effekter som ska uppnås – inte vilka kostnader som får uppstå
 • Synliggöra kostnader och omfattning – som fördelas över flera budgetår
 • Undvika att dåliga projekt tränger undan bra projekt
 • Övervaka vilka projekt som går bra, behöver hjälp eller ska läggas ner
 • Utgöra underlag för utvärdering efter genomförande av projekt avseende uppnådda effekter, kostnader och leveranstid

Genom att tydliggöra ett antal aspekter och löpande utvärdera dessa – erhålls en struktur som medger effektiv hantering av organisationens pågående förändringar

Aspekter som ingår vid hantering av projekt är: verksamhetens övergripande mål, effekter som ska uppnås genom projektet, kostnader i ett livscykel perspektiv, aktiviteter med ansvarig och tidsrelaterad beslutspunkter, status med arbetsläge, risker med sannolikhet och konsekvens samt utvärdering efter avslutat projekt

Läs mer >> Uppdrag
Läs mer >> Arbetssätt och Metoder
Mer information >> Kontakta oss

 

posted: Slider, vht