Kostnadsreducering

Exempel på områden som kan ingå vid genomförande av kostnadsreducering

  • Outsourcing
  • Effektivisering genom processer
  • Rationellare styrning
  • Centralisering av stödtjänster
  • Omförhandla befintliga avtal

Outsourcing – Innebär att en verksamhet som tidigare utförts inom organisationen kontrakteras till en extern organisation. Verksamheten är i allmänhet inte tidsbegränsad och har ofta stora gränsytor till den verksamhet som fortfarande bedrivs internt. Outsourcing delas generellt in i tre områden:

Business Process Outsourcing (BPO) innefattar ett helt   verksamhetsområde för en organisation exempelvis reception, löner, ekonomi, logistik eller produktion. Detta medför att personal, IT-stöd och själva processen utförs av extern leverantör

Outsourcing av Application Management (AM) innefattar applikationsförvaltning med utveckling, uppdateringar och ändringshantering av IT applikationer

Outsourcing av IT-drift innefattar drift och support för IT-stödet, exempelvis applikationer, servers, klienter, skrivare, nätverk

Statskontoret har framställt en skrift om ”Vägen till utkontraktering” Läs mer >>  http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2001/2001101.pdf

 

Effektivisering genom processer – Business Process Development (BPD) är en utvecklingsprocess som utgår från befintligt arbetssätt och riktar in sig på att vidareutveckla och förbättra detta. Består av fyra faser: fastställa mål/ riktning, analys nuläge, fastställa ”börläge” samt analys av skillnaderna mellan nuläge och ”börläge”, med planering av implementering av förändringar

Rationellare styrning – Kan uppnås genom tillämpningsbara angreppssätt och metoder enligt nedanstående exempel

Tydligt definierat ansvar och mandat för involverade roller som kopplas till processer, aktiviteter, beslutspunkter eller arbetsområden. Exempelvis enligt RACI-modell: Responsible, accountable, consulted, keep informed

Business Case för att erhålla en mätbar kostnadsanalys samt uppskatta nyttan av en föreslagen förändring. Det är en metod för att bedöma kostnader och potentiella finansiella och icke finansiella effekter av en investering eller förändring. Metoden utgör en väsentlig del i ett beslutsunderlag och bygger på att kalkylen ska vara väl förankrad i organisationen

Balanced Scorecard för styrning och uppföljning för att förena olika perspektiv för en organisations styrning kopplat till kvantifierade mål. Baseras på fyra olika områden av verksamheten: finansiell analys och styrning, kunder och marknad, organisation och affärsprocess samt kunskapsutveckling. Tillämpas genom individuella nedbrutna och mätbara mål

Total Cost of Ownership (TCO) i ett livscykel perspektiv för hela investeringen. Kan bestå av inköp eller utveckling, implementering, förvaltning och vidareutveckling samt avveckling

Centralisering av stödtjänster – Att centralisera stödtjänster som utförs på lokala enheter till ett antal färre platser ger möjlighet till att frigöra resurser för ökat fokus på kärnverksamheten samt höja effektiviteten på det centrala stödet, genom enhetliga processer med tydliga roller och ansvar

Omförhandla befintliga avtal – Kan med omfattande potentiell framgång genomföras inom IT och telefoni avseende licenser, underhåll, etc. I princip kan taktisk omförhandling genomföras med alla underleverantörer – trots bindande avtalsperioder och få alternativ

Endast en genomgång av dagens avtal och anpassning till efterfrågad servicenivå kan medföra omfattande kostnadsreducering

Läs mer >> Arbetssätt och Metod
Mer information >> Kontakta oss

 

posted: kost